Podmínky členství v klubu P ZERO

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. P ZERO CLUB organizuje Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 (dále jen Provozovatel).
 2. Veškeré informace včetně podmínek členství v P ZERO CLUBu jsou uvedeny na www.pzeroclub.cz
 3. Účast v P ZERO CLUBu je dobrovolná. Členem P ZERO CLUBu se může stát jakákoli osoba, která splní vstupní podmínky a zaregistruje se na místě k tomu určeném. Zaměstnanci a příbuzní společnosti Pirelli a autorizovaných prodejců nesmějí být členy P ZERO CLUBu.
 4. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. PRAVIDLA VSTUPU DO P ZERO CLUBu

 1. Pro členství v P ZERO CLUBu je nutné splnit podmínky a dokončit registrační proces, který se skládá ze dvou fází
  • a/ Fáze I: Koupě minimálně 2 ks pneumatik značky Pirelli pro osobní automobily a SUV, velikost ne menší než 15 palců u autorizovaných partnerů uvedených na webových stránkách www.pzeroclub.cz
  • b/ Fáze II: vyplnit formulář umístěný na webových stránkách www.pzeroclub.cz. Povinné údaje jsou: jméno, příjmení, telefon, e-mail, počet koupených pneumatik, rozměr a druh pneumatiky, místo prodeje (vybrat ze seznamu autorizovaných prodejců) a unikátní registrační kód, který obdržíte u svého autorizovaného prodejce.
   O úspěšné registraci budete vyrozuměni e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.
 2. Fáze II registračního procesu, jak je popsáno v oddíle II 1.b) výše musí být zrealizována do jednoho měsíce ode dne nákupu pneumatik.
 3. Registrace v P ZERO CLUBu může být provedena pouze jednou, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik bylo zakoupeno.
 4. V případě splnění podmínek definovaných výše, provozovatel P ZERO CLUBu ověří správnost zaslaných údajů a nárok na členství. Členům klubu bude přidělena elektronická klubová karta.

III. VÝSADY ČLENŮ P ZERO CLUBu

 1. Každý registrovaný člen, který koupí minimálně 2 ks pneumatik, obdrží elektronickou klubovou kartu.
 2. Každý člen P ZERO CLUBu, který splňuje podmínku uvedenou v předchozím bodu, má nárok pouze na na jednu el. klubovou kartu, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik zakoupil.
 3. Členové P Zero Clubu mají nárok na:
  • Bezplatnou účast v garančním programu TYRElife. Podrobné informace ke garančnímu programuTYRElife jsou uvedeny v příloze č. 1
  • Účast na akcích a soutěžích pořádaných pořadatelem klubu, na výslovné pozvání pořadatele P ZERO CLUBu. O akcích a soutěžích budou členové P ZERO CLUBu informováni e-mailem.
 4. Organizátor má právo jednotlivé výhody upravit nebo nahradit jinými. Členové P ZERO CLUBu budou o takovéto změně informováni.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním mých osobních údajů

Registrací do P ZERO CLUBu uděluje člen souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu:  jméno, příjmení, emailová adresa a telefon (dále jen „osobní údaje“) společnosti Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 (dále jen „Pirelli“ nebo „správce“) jako správci osobních údajů k následujícím účelům zpracování osobních údajů:

-          možnost uplatnění garance v programu Tyrelife a dalších výhod plynoucích ze členství

-          zasílání pravidelných i mimořádných marketingových sdělení a informací o novinkách elektronickou formou

Souhlas člen uděluje až do konce platnosti P ZERO CLUBu. Společnost Pirelli provede likvidaci osobních údajů po jeho ukončení.

Před udělením souhlasu Společnost Pirelli poučila člena o právech ve vztahu k osobním údajům, a to v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“), zejména o právu:

 • tento souhlas kdykoliv odvolat
 • získat od správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od správců opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od člena
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro mě právní účinky nebo by se člena obdobným způsobem významně dotýkalo
 • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě, kde došlo k údajnému porušení zpracování osobních údajů
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • popře jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti
  • je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádá o omezení jejich použití
  • vznese námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody správců převažují nad oprávněnými důvody na jeho straně

Společnost Pirelli mě informovala, že nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Poskytnutí osobních údajů je založeno na tomto souhlasu. Plánovaná doba uložení osobních údajů je po celou dobu trvání tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání, nezanikne-li důvod zpracování osobních údajů jiným způsobem dřív.

Společnost Pirelli mě informovala, že k automatickému rozhodování ani profilování ve smyslu GDPR docházet nebude.

Společnost Pirelli mě upozornila také na mé právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se mé konkrétní situace.

Současně prohlašuje, že osobní údaje poskytuje společnosti Pirelli za svou osobu svobodně a dobrovolně a je starší 18 let.

 

V. ZRUŠENÍ ÚČASTI V P ZERO CLUBu

 1. Účastník má právo odstoupit kdykoliv od účasti v P ZERO CLUBu bez udání důvodu. Zrušení účasti v klubu musí být oznámeno organizátorovi písemně
 2. Ode dne ukončení účasti v P ZERO CLUBu ztrácí právo na veškeré výhody a bonusy plynoucí ze členství.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla pro účast P ZERO CLUBu.
 2. Registrující a členové P ZERO CLUBu souhlasí, že v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu, udělují souhlas sdílet osobní údaje s úmyslem definovaným v tomto dokumentu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tyto obchodní podmínky a další související termíny a akce kdykoliv bez předchozího upozornění a informovat členy P ZERO CLUBu o těchto změnách a to zveřejněním a aktualizací tohoto dokumentu na stránkách www.pzeroclub.cz
 4. Pořadatel má právo kdykoliv provádět změny, změnit nebo odejmout právo přístupu ke službám a speciálním nabídkám P ZERO CLUBu pokud tyto skončí nebo dojde k jejich omezení a vyhrazuje si právo nabídnout jinou službu nebo speciální nabídku.
 5. Organizátor není odpovědný za řádný provoz internetového připojení, doručovací službu a další partnery, kteří se podílí na realizaci výhod pro členy P ZERO CLUBu.
 6. Pořadatel není odpovědný za neposkytnutí členům klubu uvítacích darů nebo jiných předmětů, na které členové klubu získají práva registrací v případě neposkytnutí přesných údajů v registračním formuláři, zejména poštovní adresy.
 7. Tento řád vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2016.

PŘÍLOHA Č. 1 – PODMÍNKY A PRAVIDLA GARANČNÍHO PROGRAMU TYRELIFE

I. Rozsah a platnost

 1. Nabídka platí pro nákup nejméně dvou pneumatik Pirelli uskutečněný u příslušných autorizovaných prodejců.
 2. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. Podmínky

 1. Prodejci nabízející tento program provedou bezplatnou výměnu nebo poskytnou slevu na koupi nové pneumatiky stejného typu a rozměru tehdy, jestliže používaná pneumatika/y byla/y neopravitelně poškozena/y na základě těchto nehod:
  • propíchnutí (defekt způsobený hřebíkem, šroubem, ostrým předmětem)
  • náraz na chodník nebo jinou překážku (proražení ocelových kordů)
  • požár
 2. Škoda nesmí být způsobena úmyslně.
 3. O náhradu nebo uznání slevy musí být žádáno v rámci následujících limitů a za dodržení těchto podmínek:
  • Období        Kilometrový nájezd    Náhrada    Hloubka dezénu    Poznámka
  • 1-6 měsíc    do 5 000 km              100%        ne menší 4 mm        1. REVIZE
  • 6-12 měsíc   5 001-10 000 km        50%        ne menší 4 mm         2. REVIZE
 4. Vzniklá škoda nebyla způsobena úmyslně. Garance se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným používáním, při automobilových soutěžích či vadami na částech automobilu.
 5. Garance je platná pouze při dodržování periodických kontrol (1. REVIZE, 2. REVIZE), provedených u příslušných prodejců tohoto programu. Revize jsou prováděny bezplatně.
  • 1. REVIZE před dosažením 5 000 ujetých km a nebo před uplynutím 6ti měsíců od zakoupení.
  • 2. REVIZE od 5 001 do 10 000 ujetých km a nebo před uplynutím 12ti měsíců od zakoupení pneumatik
 6. Zbytkový vzorek (hloubka dezénu) musí být vyšší než 4 mm = pneumatiky byly správně používány, za určeným účelem s přihlédnutím k normám a technické povaze tak, jak ji určuje firma Pirelli a příslušní prodejci. V případě nedodržení obou revizí, spotřebitel nebude mít žádný nárok náhrady ani slevy. Platí vždy první dosažená z těchto dvou podmínek (dosažení ujetých km nebo měsíců).
 7. Dosažení ujetých 30 000 km nebo 24 měsíců určuje konec platnosti garančního programu Tyrelife.
 8. Spotřebitel odevzdá poškozenou pneumatiku/y/ příslušnému prodejci, který ji odstraní podle platných norem.
 9. Garancia Tyrelife nesmí být podstoupena dalším osobám.
 10. Prodejní doklad jako doprovodný doklad zakoupení pneumatiky musí být uschován a vždy předložen při výměně (příloha k formuláři).
 11. Tento program je poskytován nad rámec zákonné záruky v případech neopravitelných a neúmyslně poškozených pneumatik.
 12. Pneumatiky, které byly již předmětem náhrady nebo slevy v rámci programu, nemohou být předmětem další náhrady nebo slevy.
 13. PIRELLI nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za práci prodejců, protože jejich činnost je naprosto autonomní. Prodejci mají plnou zodpovědnost za vykonanou práci v rámci programu Tyrelife.
 14. Náklady na montáž, vyvážení a sbíhavost nahrazených pneumatik jsou k tíži uživatele.
 15. Náhrada nezahrnuje náklady na montáž, vyvážení a celkovou servisní činnost.

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

Zadejte Vaši polohu

Výhody členství:
M7_PIR_Mover_Pzero_172x150px_V01

PIRELLI RACE

F1, rallye a další závody

Výhoda 4
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2
M7_PIR_Mover_Pzero-Tipy_172x150px_V01

Tipy řidičům

Výhoda 3
M7_PIR_Mover_Pzero_172x150px_V01

PIRELLI RACE

F1, rallye a další závody

Výhoda 4
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2
M7_PIR_Mover_Pzero-Tipy_172x150px_V01

Tipy řidičům

Výhoda 3