Podmínky členství v klubu P ZERO

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. P ZERO CLUB organizuje Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 (dále jen Provozovatel).
 2. Veškeré informace včetně podmínek členství v P ZERO CLUBu jsou uvedeny na www.pzeroclub.cz
 3. Účast v P ZERO CLUBu je dobrovolná. Členem P ZERO CLUBu se může stát jakákoli osoba, která splní vstupní podmínky a zaregistruje se na místě k tomu určeném. Zaměstnanci a příbuzní společnosti Pirelli a autorizovaných prodejců nesmějí být členy P ZERO CLUBu.
 4. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. PRAVIDLA VSTUPU DO P ZERO CLUBu

 1. Pro členství v P ZERO CLUBu je nutné splnit podmínky a dokončit registrační proces, který se skládá ze dvou fází
  • a/ Fáze I: Koupě minimálně 2 ks pneumatik značky Pirelli pro osobní automobily a SUV, velikost ne menší než 15 palců u autorizovaných partnerů uvedených na webových stránkách www.pzeroclub.cz
  • b/ Fáze II: vyplnit formulář umístěný na webových stránkách www.pzeroclub.cz. Povinné údaje jsou: jméno, příjmení, telefon, e-mail, počet koupených pneumatik, rozměr a druh pneumatiky, místo prodeje (vybrat ze seznamu autorizovaných prodejců) a unikátní registrační kód, který obdržíte u svého autorizovaného prodejce.
   O úspěšné registraci budete vyrozuměni e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.
 2. Fáze II registračního procesu, jak je popsáno v oddíle II 1.b) výše musí být zrealizována do jednoho měsíce ode dne nákupu pneumatik.
 3. Registrace v P ZERO CLUBu může být provedena pouze jednou, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik bylo zakoupeno.
 4. V případě splnění podmínek definovaných výše, provozovatel P ZERO CLUBu ověří správnost zaslaných údajů a nárok na členství. Členům klubu bude přidělena elektronická klubová karta.

III. VÝSADY ČLENŮ P ZERO CLUBu

 1. Každý registrovaný člen, který koupí minimálně 2 ks pneumatik, obdrží elektronickou klubovou kartu.
 2. Každý člen P ZERO CLUBu, který splňuje podmínku uvedenou v předchozím bodu, má nárok pouze na na jednu el. klubovou kartu, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik zakoupil.
 3. Členové P Zero Clubu mají nárok na:
  • Bezplatnou účast v garančním programu TYRElife. Podrobné informace ke garančnímu programuTYRElife jsou uvedeny v příloze č. 1
  • Účast na akcích a soutěžích pořádaných pořadatelem klubu, na výslovné pozvání pořadatele P ZERO CLUBu. O akcích a soutěžích budou členové P ZERO CLUBu informováni e-mailem.
 4. Organizátor má právo jednotlivé výhody upravit nebo nahradit jinými. Členové P ZERO CLUBu budou o takovéto změně informováni.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Člen PZERO CLUBu uděluje svou registrací souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, telefon a emailová adresa ze strany Provozovatele za účelem prověření splnění podmínek, zaslání elektronické klubové karty a dalších náležitostí plynoucích z výhod pro registrované členy, a dále pro další obchodně-marketingové účely Provozovatele a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., jakož i pro účely jejich zveřejnění na internetové stránce www.pzeroclub.cz. Registrovaný člen uděluje bezplatný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu 30 měsíců ode dne registrace. Registrovaný člen zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly pro účely prověření jejich platnosti zpracovávány v elektronické podobě. Registrovaný člen má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, a dále má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu pořadatele. Registrovaný člen je oprávněn požádat pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje registrovaného člena jsou poskytovány dobrovolně a budou po uplynutí 30 měsíců ze strany Provozovatele zlikvidovány.
 2. Ve stejném rozsahu a za stejných podmínek uděluje registrovaný člen Provozovateli souhlas k využívání jím poskytnutých údajů nemajících charakter osobního údaje.
 3. Registrací do PZERO CLUBu člen výslovně potvrzuje, že tímto nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jakéhokoliv jiného subjektu. Člen především výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje.
 4. Souhlasem uděleným k marketingovým účelům se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích Provozovatele, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

V. ZRUŠENÍ ÚČASTI V P ZERO CLUBu

 1. Účastník má právo odstoupit kdykoliv od účasti v P ZERO CLUBu bez udání důvodu. Zrušení účasti v klubu musí být oznámeno organizátorovi písemně
 2. Ode dne ukončení účasti v P ZERO CLUBu ztrácí právo na veškeré výhody a bonusy plynoucí ze členství.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla pro účast P ZERO CLUBu.
 2. Registrující a členové P ZERO CLUBu souhlasí, že v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu, udělují souhlas sdílet osobní údaje s úmyslem definovaným v tomto dokumentu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tyto obchodní podmínky a další související termíny a akce kdykoliv bez předchozího upozornění a informovat členy P ZERO CLUBu o těchto změnách a to zveřejněním a aktualizací tohoto dokumentu na stránkách www.pzeroclub.cz
 4. Pořadatel má právo kdykoliv provádět změny, změnit nebo odejmout právo přístupu ke službám a speciálním nabídkám P ZERO CLUBu pokud tyto skončí nebo dojde k jejich omezení a vyhrazuje si právo nabídnout jinou službu nebo speciální nabídku.
 5. Organizátor není odpovědný za řádný provoz internetového připojení, doručovací službu a další partnery, kteří se podílí na realizaci výhod pro členy P ZERO CLUBu.
 6. Pořadatel není odpovědný za neposkytnutí členům klubu uvítacích darů nebo jiných předmětů, na které členové klubu získají práva registrací v případě neposkytnutí přesných údajů v registračním formuláři, zejména poštovní adresy.
 7. Tento řád vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2016.

PŘÍLOHA Č. 1 – PODMÍNKY A PRAVIDLA GARANČNÍHO PROGRAMU TYRELIFE

I. Rozsah a platnost

 1. Nabídka platí pro nákup nejméně dvou pneumatik Pirelli uskutečněný u příslušných autorizovaných prodejců.
 2. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. Podmínky

 1. Prodejci nabízející tento program provedou bezplatnou výměnu nebo poskytnou slevu na koupi nové pneumatiky stejného typu a rozměru tehdy, jestliže používaná pneumatika/y byla/y neopravitelně poškozena/y na základě těchto nehod:
  • propíchnutí (defekt způsobený hřebíkem, šroubem, ostrým předmětem)
  • náraz na chodník nebo jinou překážku (proražení ocelových kordů)
  • požár
 2. Škoda nesmí být způsobena úmyslně.
 3. O náhradu nebo uznání slevy musí být žádáno v rámci následujících limitů a za dodržení těchto podmínek:
  • Období        Kilometrový nájezd    Náhrada    Hloubka dezénu    Poznámka
  • 1-6 měsíc    do 5 000 km              100%        ne menší 4 mm        1. REVIZE
  • 6-12 měsíc   5 001-10 000 km        50%        ne menší 4 mm         2. REVIZE
 4. Vzniklá škoda nebyla způsobena úmyslně. Garance se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným používáním, při automobilových soutěžích či vadami na částech automobilu.
 5. Garance je platná pouze při dodržování periodických kontrol (1. REVIZE, 2. REVIZE), provedených u příslušných prodejců tohoto programu. Revize jsou prováděny bezplatně.
  • 1. REVIZE před dosažením 5 000 ujetých km a nebo před uplynutím 6ti měsíců od zakoupení.
  • 2. REVIZE od 5 001 do 10 000 ujetých km a nebo před uplynutím 12ti měsíců od zakoupení pneumatik
 6. Zbytkový vzorek (hloubka dezénu) musí být vyšší než 4 mm = pneumatiky byly správně používány, za určeným účelem s přihlédnutím k normám a technické povaze tak, jak ji určuje firma Pirelli a příslušní prodejci. V případě nedodržení obou revizí, spotřebitel nebude mít žádný nárok náhrady ani slevy. Platí vždy první dosažená z těchto dvou podmínek (dosažení ujetých km nebo měsíců).
 7. Dosažení ujetých 30 000 km nebo 24 měsíců určuje konec platnosti garančního programu Tyrelife.
 8. Spotřebitel odevzdá poškozenou pneumatiku/y/ příslušnému prodejci, který ji odstraní podle platných norem.
 9. Garancia Tyrelife nesmí být podstoupena dalším osobám.
 10. Prodejní doklad jako doprovodný doklad zakoupení pneumatiky musí být uschován a vždy předložen při výměně (příloha k formuláři).
 11. Tento program je poskytován nad rámec zákonné záruky v případech neopravitelných a neúmyslně poškozených pneumatik.
 12. Pneumatiky, které byly již předmětem náhrady nebo slevy v rámci programu, nemohou být předmětem další náhrady nebo slevy.
 13. PIRELLI nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za práci prodejců, protože jejich činnost je naprosto autonomní. Prodejci mají plnou zodpovědnost za vykonanou práci v rámci programu Tyrelife.
 14. Náklady na montáž, vyvážení a sbíhavost nahrazených pneumatik jsou k tíži uživatele.
 15. Náhrada nezahrnuje náklady na montáž, vyvážení a celkovou servisní činnost.

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

Zadejte Vaši polohu

Výhody členství:
M7_PIR_Mover_Pzero_172x150px_V01

PIRELLI RACE

F1, rallye a další závody

Výhoda 4
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2
M7_PIR_Mover_Pzero-Tipy_172x150px_V01

Tipy řidičům

Výhoda 3
M7_PIR_Mover_Pzero_172x150px_V01

PIRELLI RACE

F1, rallye a další závody

Výhoda 4
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2
M7_PIR_Mover_Pzero-Tipy_172x150px_V01

Tipy řidičům

Výhoda 3