Podmínky členství v klubu P ZERO

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. P ZERO CLUB organizuje Pirelli Tyre (Suisse) S.A. Czech, Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4.
 2. Veškeré informace včetně podmínek členství v P ZERO CLUBu jsou uvedeny na www.pzeroclub.cz
 3. Účast v P ZERO CLUBu je dobrovolná. Členem P ZERO CLUBu se může stát jakákoli osoba, která splní vstupní podmínky a zaregistruje se na místě k tomu určeném. Zaměstnanci a příbuzní společnosti Pirelli a autorizovaných prodejců nesmějí být členy P ZERO CLUBu.
 4. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. PRAVIDLA VSTUPU DO P ZERO CLUBu

 1. Pro členství v P ZERO CLUBu je nutné splnit podmínky a dokončit registrační proces, který se skládá ze dvou fází
  • Fáze I: Koupě minimálně 2 ks pneumatik značky Pirelli pro osobní automobily a SUV, velikost ne menší než 15 palců u autorizovaných partnerů uvedených na webových stránkách www.pzeroclub.cz
  • Fáze II: vyplnit formulář umístěný na webových stránkách www.pzeroclub.cz. Povinné údaje jsou: jméno, příjmení, přesná adresa (ulice, město, PSČ), telefon, e-mail, počet koupených pneumatik, rozměr a druh pneumatiky, místo prodeje (vybrat ze seznamu autorizovaných prodejců) a unikátní registrační kód, který obdržíte u svého autorizovaného prodejce.  V případě registrace na firmu, která má přidělené IČO  jsou dalšími povinnými údaji IČO a název firmy. Podmínky pro registraci firmy jsou uvedeny v článku II bod 4. O úspěšné registraci budete vyrozuměni e-mailem na zadanou e-mailovou adresu.
 2. Fáze II registračního procesu, jak je popsáno v oddíle II 1.b) výše musí být zrealizována do jednoho měsíce ode dne nákupu pneumatik.
 3. Registrace v P ZERO CLUBu může být provedena pouze jednou, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik bylo zakoupeno.
 4. V případě zakoupení více sad pneumatik podnikatelskými subjekty (firmami nebo OSVČ, které mají přidělené IČO),  se mohou registrovat maximálně 2 osoby na jeden podnikatelský subjekt respektivě IČO. Pro firmy platí stejné podmínky uvedené výše a to 1 registrace za sadu 4 pneumatik, resp. 2 registrace za dvě a více sad pneumatik.
 5. V případě splnění podmínek definovaných výše, provozovatel P ZERO CLUBu ověří správnost zaslaných údajů a nárok na členství. Členům klubu bude poštou zaslána klubová karta, podrobné informace a podmínky členství v P ZERO CLUBu.

III. VÝSADY ČLENŮ P ZERO CLUBu

 1. Každý registrovaný člen, který koupí minimálně 2 ks pneumatik, obdrží klubovou kartu.
 2. Každý člen P ZERO CLUBu, který splňuje podmínku uvedenou v předchozím bodu, má nárok pouze na na jednu klubovou kartu, bez ohledu na to, kolik sad pneumatik zakoupil.
 3. Členové P Zero Clubu mají dále nárok na:
  • Bezplatnou účast v garančním programu TYRElife. Podrobné informace ke garančnímu programuTYRElife jsou uvedeny v příloze č. 1
  • slevu na pohonné hmoty v síti čerpacích stanic ENI-AGIP viz podrobné podmínky Příloha č. 1 odstavec III
  • slevu na jednodenní skipas ve střediscích uvedených na stránce výhody členství
  • 30% slevu v online obchodu P ZERO na adrese: http://store.pirellipzero.com/
  • účast na akcích a soutěžích pořádaných pořadatelem klubu, na výslovné pozvání pořadatele P ZERO CLUBu. O akcích a soutěžích budou členové P ZERO CLUBu informováni newsletterem
 4. Organizátor má právo jednotlivé výhody upravit nebo nahradit jinými. Členové P ZERO CLUBu budou o takovéto změně informováni.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Člen PZERO CLUBu uděluje svou registrací souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas s elektronickým zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a adresa ze strany organizátora za účelem prověření splnění podmínek, zaslání klubové karty a dalších náležitostí plynoucích z výhod pro registrované členy, a dále pro další obchodně-marketingové účely pořadatele a pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., jakož i pro účely jejich zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, na internetové stránce www.pzeroclub.cz a v propagačních materiálech pořadatele. Registrovaný člen uděluje bezplatný souhlas s poskytnutím svých osobních údajů v rámci tohoto bodu na dobu 120 měsíců ode dne registrace. Registrovaný člen zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby uvedené osobní údaje byly pro účely prověření jejich platnosti zpracovávány v elektronické podobě. Registrovaný člen má právo přístupu ke svým osobním údajům a jejich opravu, a dále má právo svůj souhlas odvolat formou písemné žádosti zaslané na korespondenční adresu pořadatele. Registrovaný člen je oprávněn požádat pořadatele o vysvětlení a/nebo o odstranění závadného stavu, pokud se domnívá, že pořadatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem. Osobní údaje registrovaného člena jsou poskytovány dobrovolně a budou po uplynutí 120 měsíců ze strany organizátora zlikvidovány.
 2. Souhlasem uděleným k marketingovým účelům se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i e-mailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

V. ZRUŠENÍ ÚČASTI V P ZERO CLUBu

 1. Účastník má právo odstoupit kdykoliv od účasti v P ZERO CLUBu bez udání důvodu. Zrušení účasti v klubu musí být oznámeno organizátorovi písemně.
 2. Ode dne ukončení účasti v P ZERO CLUBu ztrácí právo na veškeré výhody a bonusy plynoucí ze členství.
 3. Účastník, který odstoupil od účasti v P ZERO CLUBu musí vrátit věrnostní kartu.

VI. ZTRÁTA KARTY

 1. V případě ztráty nebo poškození karty musí účastník neprodleně informovat organizátora.
 2. Po ověření účastníka mu bude zaslána nová karta. V případě další ztráty u téhož účastníka nebude již nová karta vydána.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky jsou jediným dokumentem, který definuje pravidla pro účast P ZERO CLUBu.
 2. Registrující a členové P ZERO CLUBu souhlasí, že v souladu s ustanoveními uvedenými v tomto dokumentu, udělují souhlas sdílet osobní údaje s úmyslem definovaným v tomto dokumentu.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo upravit tyto obchodní podmínky a další související termíny a akce kdykoliv bez předchozího upozornění a informovat členy P ZERO CLUBu o těchto změnách a to zveřejněním a aktualizací tohoto dokumentu na stránkách www.pzeroclub.cz
 4. Pořadatel má právo kdykoliv provádět změny, změnit nebo odejmout právo přístupu ke službám a speciálním nabídkám P ZERO CLUBu pokud tyto skončí nebo dojde k jejich omezení a vyhrazuje si právo nabídnout jinou službu nebo speciální nabídku.
 5. Organizátor není odpovědný za řádný provoz internetového připojení, doručovací službu a další partnery, kteří se podílí na realizaci výhod pro členy P ZERO CLUBu.
 6. Pořadatel není odpovědný za neposkytnutí členům klubu uvítacích darů nebo jiných předmětů, na které členové klubu získají práva registrací v případě neposkytnutí přesných údajů v registračním formuláři, zejména poštovní adresy.
 7. Tento řád vstupuje v platnost dnem 1. 4. 2013.

PŘÍLOHA Č. 1 – PODMÍNKY A PRAVIDLA GARANČNÍHO PROGRAMU TYRELIFE

I. Rozsah a platnost

 1. Nabídka platí pro nákup nejméně dvou pneumatik Pirelli uskutečněný u příslušných autorizovaných prodejců.
 2. Program je určen soukromým a firemním uživatelům vozidel.

II. Podmínky

 1. Prodejci nabízející tento program provedou bezplatnou výměnu nebo poskytnou slevu na koupi nové pneumatiky stejného typu a rozměru tehdy, jestliže používaná pneumatika/y byla/y neopravitelně poškozena/y na základě těchto nehod:
  • propíchnutí (defekt způsobený hřebíkem, šroubem, ostrým předmětem)
  • náraz na chodník nebo jinou překážku (proražení ocelových kordů)
  • požár
 2. Škoda nesmí být způsobena úmyslně.
 3. O náhradu nebo uznání slevy musí být žádáno v rámci následujících limitů a za dodržení těchto podmínek:
  • Období        Kilometrový nájezd    Náhrada    Hloubka dezénu    Poznámka
  • 1-6 měsíc    do 5 000 km              100%        ne menší 4 mm        1. REVIZE
  • 6-12 měsíc   5 001-10 000 km        50%        ne menší 4 mm         2. REVIZE
 4. Vzniklá škoda nebyla způsobena úmyslně. Garance se nevztahuje na poškození způsobená vandalismem, nesprávným používáním, při automobilových soutěžích či vadami na částech automobilu.
 5. Garance je platná pouze při dodržování periodických kontrol (1. REVIZE, 2. REVIZE), provedených u příslušných prodejců tohoto programu. Revize jsou prováděny bezplatně.
  • 1. REVIZE před dosažením 5 000 ujetých km a nebo před uplynutím 6ti měsíců od zakoupení.
  • 2. REVIZE od 5 001 do 10 000 ujetých km a nebo před uplynutím 12ti měsíců od zakoupení pneumatik
 6. Zbytkový vzorek (hloubka dezénu) musí být vyšší než 4 mm = pneumatiky byly správně používány, za určeným účelem s přihlédnutím k normám a technické povaze tak, jak ji určuje firma Pirelli a příslušní prodejci. V případě nedodržení obou revizí, spotřebitel nebude mít žádný nárok náhrady ani slevy. Platí vždy první dosažená z těchto dvou podmínek (dosažení ujetých km nebo měsíců).
 7. Měsíc před předpokládaným vypršením termínu pro 1. i 2. revizi Pirelli zašle spotřebiteli připomínkový e-mail. Případné nedoručení e-mailu neosvobozuje spotřebitele od povinnosti provedení kontroly. Upozornění je pouze orientační povahy, mohlo by také dojít se zpožděním, příklad - v případě, že auto ujelo více km než které byly prohlášeny při zakoupení pneumatik, nebo v případě chyb v komunikační síti. Dosažení ujetých 30 000 km nebo 24 měsíců určuje konec platnosti garančního programu Tyrelife.
 8. Spotřebitel odevzdá poškozenou pneumatiku/y/ příslušnému prodejci, který ji odstraní podle platných norem.
 9. Karta Tyrelife nesmí být podstoupena dalším osobám a musí být předložena při každé periodické revizi a při každé výměně.
 10. Prodejní doklad jako doprovodný doklad zakoupení pneumatiky musí být uschován a vždy předložen při výměně (příloha k formuláři).
 11. Tento program je poskytován nad rámec zákonné záruky v případech neopravitelných a neúmyslně poškozených pneumatik.
 12. Pneumatiky, které byly již předmětem náhrady nebo slevy v rámci programu, nemohou být předmětem další náhrady nebo slevy.
 13. PIRELLI nenese v žádném případě žádnou odpovědnost za práci prodejců, protože jejich činnost je naprosto autonomní. Prodejci mají plnou zodpovědnost za vykonanou práci v rámci programu Tyrelife.
 14. Náklady na montáž, vyvážení a sbíhavost nahrazených pneumatik jsou k tíži uživatele.
 15. Náhrada nezahrnuje náklady na montáž, vyvážení a celkovou servisní činnost.

VYHLEDÁVÁNÍ PARTNERŮ

Zadejte Vaši polohu

Výhody členství:
vyhoda4_172x150

P ZERO FASHION

Sleva 30 %

Výhoda 5
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
ikona_172x150

Jízda na Autodromu Most

Výhoda 2
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2
vyhoda4_172x150

P ZERO FASHION

Sleva 30 %

Výhoda 5
M7_PIR_banner-VyhodyTL_249x219px_V01 (171x150)

Garanční program TYRELIFE

Výhoda 1
ikona_172x150

Jízda na Autodromu Most

Výhoda 2
Logo_SONAX

ŠPIČKOVÁ AUTOKOSMETIKA

Sleva 30 %

Výhoda 2